Az egyik fő nevelési elvünk garantálni, hogy a nevelési intézményeinkben a gyermekek és ifjak teljes fejlődése biztonságos környezetben zajlik. Ennek jegyében a Katalóniai Keresztény Iskolai Alapítvány (Fundació Escola Cristiana de Catalunya – FECC)  március 25-én megszervezett egy képzési szekciót, amelyben a hangsúlyt a gyermekkor védelmére helyezték, főképp a kiskorúak ellen elkövetett visszaélésekre. A barcelonai Zsinati Szemináriumban megtartott ülésen felszólalt többek között Enric Puig, az FECC főtitkára, Jordi Miró,  az Oktatási Szekcióban  a Család és a Nevelési Közösség Védelmében elnevezésű szervezet főigazgatója, valamint a különböző kongregációk képviselői, akik kiemelték az általuk képviselt intézményben a gyermekek védelmében tett intézkedéseket.

A maristákat Raimon Novell képviselte mint a Katalóniai Marista Gyermekvédő Egyesület koordinátora, illetve a  barcelonai «Maristes Sants-Les Corts» intézmény vezetője. Kiemelte, hogy mennyire fontos e társadalmi probléma nagyságának felismerése, valamint a megelőzés módszere.

raimon_novellRaimon Novell, a Katalóniai Marista Gyermekvédő Egyesület koordinátora és a barceloniai «Maristes Sants-Les Corts» intézmény vezetője

 

Miért emelik ki a «megtörni a csendet» fontosságát? Mely elemek, mely mechanizmusok  nehezítik meg ezt ?

«Megtörni a csendet» – erre helyezzük a hangsúlyt, ahogy tette ezt az Európa Tanács is, mert hisszük, hogy a visszaélés kockázatát magában foglaló lehetőség leleplezése vagy sajnálatos megtörténtének feltárása annak elmondásán keresztül történhet, s ez teszi lehetővé, hogy mások közbelépjenek, elkerüljék vagy épp megállítsák az ilyen eseteket.

A támadó a csend, a titokban tartás leple alatt él és cselekszik ; amikor az áldozat megszólal, a büntetlenség tere összeomlik. Azok a mechanizmusok, amelyeket a visszaélést elkövetők használnak, mind azt szolgálják, hogy «megteremtsék a csendet», s ha lehetséges, állandósítsák azt. Ilyen például az, hogy az áldozat bizalmába férkőzik, hogy a titkok tere épül köréjük, hogy elhiteti az áldozattal, hogy kiválasztott, vagy épp elhiteti vele, hogy amit csinál, az helyénvaló.  Amikor az ilyen típusú stratégia nem jön be, hamis érvekkel megfenyegeti: senki sem fog hinni az áldozatnak, megszégyeníti magát és a családját, mit fog szólni a környezete és a barátok mit mondanak… Egyszóval: bűntudatot ébreszt benne.

Ilyen vagy amolyan módon, de mindenképp meg akarja tartani a támadó az áldozat feletti hatalmát és ellenőrzését, s ehhez el kell szigetelnie őt, hogy egyedül maradjon a problémájával. Amikor a meggyötört személy beszélni kezd, a szó egyszerre lesz áthághatatlan akadály a kínzó számára, s a megoldás és gyógyulás kezdete az áldozat számára. Meg kell törni a csendet…

A szexuális visszaélések terén, mit akarnak azzal mondani, amikor a tanulók önállóságának megerősítéséről beszélnek ?

Mindenek előtt azt akarjuk mondani, hogy diákjaink, fiataljaink és fiatal felnőttjeink a jognak alanyai és nem tárgyai. Jogaik vannak s tudni kell élni vele, ki kell követelniük maguknak. Személyes történetük főszereplői, életük, s egyúttal testük urai. Ezért – anélkül, hogy elmenekülnénk a ránk háruló felelősség elől a valamennyi, az intézményeinkben meghozott és bevezetett megelőzési intézkedésre hivatkozva – tisztában kell lennünk azzal, hogy az áldozatoknak kell kimondaniuk az első szót, ők tudják leleplezni a kétértelmű, kétes kapcsolatokat, vagy azokat amelyek már átléptek egy kockázati zónába, s ezzel veszélybe sodorják  erkölcsi vagy fizikai létüket.

A nevelőknek, a nevelési intézményeknek, az állami szerveknek, mi magunknak is előrelátóknak kell lennünk a megelőzésben, illetve  a gyermekek és fiatalok jogainak érvényre juttatásában, de ugyancsak nekünk kell megtanítani azt is fiataljaink számára, hogy önállóak legyenek, képesek legyenek NEM-et mondani, hogy mint elsősőrben érintettek tudják megvédeni jogaikat, s azután pedig tudjanak segítséget kérni, hogy mi velük legyünk és óvjuk őket. Nyilvánvaló, hogy az önállóságnak ez a foka nem könnyű, főleg ha arra gondolunk, hogy ezek a kényszerítések és visszaélések bekövetkezhetnek bármely korban és bármely helyzetben, ahol nagy a különbség a támadó és az áldozat között, a támadó helyzete és dominanciája durván megnyilvánulhat.  Nem tudjuk elfelejteni, hogy a visszaélések többségében a bűn elkövetője olyan valaki, akit az áldozat jól ismer és akiben megbízik. De léteznek nagyon egyszerű stratégiák, amelyeket fel tudunk kínálni a gyerekeknek és a fiataloknak, hogy hatékony választ tudjanak adni azoknak, akik gyötrik őket, akik visszaéléseket követnek el velük szemben. Nagyon figyelnünk kell a potenciális áldozatok minden megnyilvánulására vagy segítség kérésére.

Milyen magatartásformákat kell elmélyíteni a szülők és nevelők között, hogy előrelátó módon dolgozzanak a szexuális visszaélések megelőzésében ?

Az együttműködést, az odafigyelést és a folyamatos képzést. Ha egyetértünk abban az alapelvben, hogy a tanulók  főszereplők és  jogi alanyok, akkor a kérdés így vetül fel : Mit kell tennünk nekünk, szülőknek és nevelőknek, hogy mindig adekvát választ adjunk egy olyan kérdésre vagy jelre, amely azt jelzi, hogy valami készülőben van gyermekeinknél, tanulóinknál. ? Ez az iskola és a család közötti bizalom alapján lehetséges azzal, hogy megtaláljuk a szakmabeliek számára a megfelelő képzést, ill. azt az iránymutatást, amit a szülők követhetnek és aztán véleményt cserélhetnek a « hivatásosokkal ». De szükség van az őszinte parbeszéd lehetőségének megteremtésére, a nevelők és a családok között épp úgy, mint a gyrmekeinkkel és tanulóinkkal.

 

gyermekvedelemMilyen speciális marista nevelési elemeket emelhetünk ki, amelyek a szexuális visszaélések megelőzésére szolgáló munkát segítik ?

Marcellin Champagnat azt tanította – karizmatikus hivatásának sajátos megélési módján keresztül -, hogy egy gyerek « liliom a tövisek között ». Ma, a marista nevelői munkára való személyes elhivatottság alapján, arra kaptunk meghívást, hogy diákjainknak a legjobb teljeskörű nevelést nyújtsuk egyszerre fejlesztvén a személyiség valamennyi dimenzióját, amely lehetővé teszi a megismerő, a társadalmi és lelki szinteken való növekedést, miközben gondot fordítunk az érzelmi és transzcendens folyamatokra és értékként való megjelenítésükre. A stílusunk, cselekedeteink és tetteink  mind arra irányulnak, hogy egy tüskékkel teli világban érvényre juttassuk a gyermekek és fiatalok jogait, hogy segítsük tanítványaink értékes emberré válását, hogy tisztességes polgárok és jó keresztények legyenek. Ennek a megvalósításához segítséget adunk az által, hogy fejlesztjük képességeiket, sokszínűségüket, identitás tudatukat és érzelmi-fizikai integritásukat. Ugyancsak célunk, hogy olyan férfiakat és nőket adhassunk, akik érzelmi, nevelési etikai és morális közegben fejlődhettek. Az a nevelő, aki nem szereti a gyerekeket, nem alkalmas a nevelésre, s ebből az is következik, hogy nevelni annyi, mint szeretni, mivel lényegében «  a nevelés főleg a szív műve ». Szeretni, ez egyet jelent a tisztelettel és azzal, hogy mindent megteszünk hogy gyermekeink és fiataljainkat tiszteljék, ill. hogy ők maguk is tiszteletet kiváltó módon éljenek.  Jó polgárokat nevelni, ez azt is jelenti, hogy segíteni kell a társadalom átalakulását, hogy emberibb és igazságosabb legyen. Ebben az  értelemben a marista nevelési stílus egyedülálló, bizonyítéka annak az egyetemes etikai látásmódnak, amivel minden ember jogát tiszteletben tartja. A marista válasz ebben az esetben megegyezik a keresztény válasszal, ill. minden olyan ember válaszával, aki hisz az egyetemes jogokban ; ez az őszinte és egyértelmű válasz a valamennyi emberi lény elidegeníthetetlen jogait illetően.

xavi_martaMarta Portas  és   Xavier Alacid,  a  « Champagnat Alapítvány » Nevelési Csoportjának tagjai

 

Milyen rövid és  hosszú távú célkitűzéseik vannak ezzel a projekttel ?

Rövid távon kettős célkitűzése van a megelőzési projektnek : eygik oldalról érzékennyé tenni valamennyi nevelési közösségünket a gyermekek és fiatalok elleni szexuális visszaélések iránt, és másik oldalról informálni őket a nevelési intézményeinkben jelenleg is létező mechanizmusokról az ilyen típusú helyzetek  felismerésére, a közbelépésre és a leleplezésre.

Hosszú távon és iskoláink ad hoc akciótervében módszeresen biztosítani akarjuk a helyet és az időt a dialógusra és a gondolkodásra, hogy egyértelmű és világos módon közelítsünk a szexuális visszaélésekhez.  Általános szinten az a szándékunk e projekttel, hogy a nagyobb önállóság eszközeit adjuk diákjaink kezébe, segítsük őket a saját biztonságuk érdekében döntések meghozatalára, hogy meg tudják védeni magukat, és tudják hol és kihez fordulhatnak segítségért szükség esetén.

E projekt  fejlesztésével azt akarjuk, hogy gyermekeink megtanulják :

 • Értékelni saját testüket és ismerni jogaiket.
 • Ismerni személyes határaikat és azt a jogukat, hogy visszautasítsanak nem kívánt kapcsolatokat.
 • Azonosítani a riasztó jeleket, felismerni a potenciális visszaélési magatartásokat, és kritikus szemmel elemezni azokat.
 • Képesnek lenni különbséget tenni a megőrzendő és nem megőrzendő titkok között.
 • Használni az egyszerű válaszmodelleket egy kellemetlen vagy nem megfelelő kapcsolati forma vagy magamutogatás esetén.
 • Tudni, hogy nem lehet mindig elkerülni a visszaélést, de segítséget kell kérni, hogy az ne ismétlődjön meg.
 • Elkerülni a bűntudatot és a hallgatást, ha a gyermek szexuális visszaélés lehetőségével találkozik.
 • Tudni és megérteni, hogy gyakran a személyes problémák megoldásához megbízható felnőttektől kell segítséget kérni.
 • Pozitív magatartást kell tanúsítani a többiekkel való érzemi kapcsolatokban.
 • Ismerni és tudni kell használni az eszközöket minden olyan szituáció feltárására és leleplezésére, amellyel találkozhat a gyermek.

Végeredményben nem kizárólag arról van szó, hogy informáljuk a tanulókat, hogy nagyobb biztonságban érezzék magukat, hanem arról is, hogy javítsuk a gyermekek és fiatalok társadalmi valamint  érzelmi ismeretét és kompetenciáját – kezdve az adekvát gyakorlat és magatartás megtalálásával, hogy ellenálhassanak egy lehetséges visszaéléssel szemben, sőt adott esetben le is leplezzék azt.

Mit tehetnek a marista nevelők a szexuális visszaélések megelőzésben ? gyermekvedelem2

Iskoláink nevelőinek aktív részvétele alapvető és meghatározó a szexuális visszaélések megelőzési projektjének fejlesztésében. Mi marista nevelők azt akarjuk, hogy a gyermekek és fiatalok  személyiségük minden dimenziójában (megismerő, érzelmi, lelki, társadalmi…) biztonságos környezetben fejlődjenek az élet minden területén.

Ezért elkötelezettek vagyunk minden olyan visszaélést vagy rossz bánásmódot rejtő helyzet megelőzését  illetően, amely sérti a ránk bízott gyermekek és fiatalok alapvető jogait, ha szükséges, megvédjük őket és olyan eszközöket adunk a kezükbe, amelyek képessé teszik őket a fizikai és/vagy pszichológiai integritásukat érintő támadások kivédésére.

Az azonosító jelek és értékek, amelyek mint egyéneket és marista nevelőket jellemeznek  meghatározzák a magatartásunkat  és viselkedésünket, s ezek vezetnek minket a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos feladataink végzésében. Ebben az értelemben íme néhány példa arra, hogyan igyekszünk csökkenteni gyermekeink és fiataljaink sebezhetőségét :

 • Mind az osztályban, mind azon kívül jelenlétünkkel közel vagyunk a gyermekekhez és a fiatalokhoz, s ezáltal megteremtjük a bizalom és a biztonság olyan légkörét, amely megkönnyíti a párbeszédet, a kommunikációt e témakörben.
 • Az aktív fogadókészséggel és a meghallgatással támogatjuk a gyermekeket és a visszaélési helyzetbe került fiatal áldozatokat, és meg tudunk felelni íly módon annak az adott bizalomnak, amikor ők elmondják, mi is történt velük.
 • Odafigyelünk az esetleges jelzésekre vagy ténymegállapításokra iránt, informáljuk a szakszolgálatokat, így segítve és óvva a gyermeket és fiatalt egy krízishelyzetben,

 

Mit jelent az, mikor « egészséges határokról » beszélnek, és hogyan valósítható meg ez a tanulókkal ?

Az egészséges és biztonságos miliő segíti azt, hogy kialakítsuk és megőrizzük a helyes önbecsülést, amely lehetővé teszi számukra, hogy szabad, kényszerek, diszkrimináció és erőszak nélküli személyiségekké fejlődjenek Amikor tanulóink olyan helyzeteket és érzelmi kapcsolatokat élnek meg, amelyek bennük zavart, kényelmetlenséget vagy szorongást keltenek, akkor ezt úgy tekinthetjük, hogy ezeket a határokat átlépték .

Segítjük a gyermekeket és a fiatalokat abban, hogy megkülönböztessék a visszaélést sejtető közeledést a szokásos és veszélyt nem rejtő érzelmi gesztusoktól, ehhez a program különböző lehetőségeket nyújt, s mindegyik tekintetbe veszi a gyermekek korát és fejlődési szintjét. A legkisebbekkel a testtel kapcsolatos aspektusokat dolgozzuk fel, különbséget téve a publikus részek (amelyek mindig láthatók), és a magán vagy intim részek között (amelyeket jellemzően alsó ruházat vagy fürdőruha takar).  És hangsúlyozzuk, hogy fordítsanak gondot erre, hogy tartsák tiszteletben, s kerüljék, hogy bárki engedély nélkül megérintse azokat.

A legnagyobbaknak bemutatjuk a mindennapi élet különböző szituációit, némelyek kellemesek, mások kellemetlenek vagy zavarók, és végül azokat, amelyek nem egyértelműek, amelyekben valami változás van két vagy több személy fizikai vagy érzelmi kontaktusában. S erre alapozva azt kérjük, hogy azonosítsák azokat a helyzeteket, amelyek visszaélést sejtetnek, és találják meg az adekvát válaszmodellt.

gyermekvedelem3Hogyan tudja segíteni ez a projekt a gyermekeket, hogy tisztában legyenek az intimitásukhoz és méltóságukhoz való jogukkal ?

A szexuális visszaélést megelőző projektünk nem kapcsolatok nélkül és nem izoláltan fejlődik. Ennek a projektnek kettős referencia kerete van, amelyet áthatnak a munkára nevelési tartalmak és amelyek pillérül szolgálnak. Egyik oldalról az érzelmi és szexuális nevelés, másik oldalról a gyermekek jogainak kerete.

Összhangban az Egyesült Nemzetk Szervezetének a Gyermekek Jogairól szóló Konvenciójával, a mi projektünk jogi alanyként fogadja el a gyermekeket  és fiatalokat, azaz mint a társadalom számára értékteremtő képességgel bírókat, illetve önmaguk jogait megvédeni tudókat, s nem csupán megvédendő tárgyként kezeli őket.

A kezdetektől hangsúlyozzuk, hogy a testük az övék, hogy senkinek sincs joga azt megérinteni, ha ők nem akarják. Segítjük a gyermekeket és a fiatalokat, hogy világosan lássák, hol vannak intim testrészeik határai és hogy ezt tiszteletben kell tartani.

Így a szexuális visszaélések esetei és helyzetei közvetlenül érintik a személyi méltóságát azoknak, akik ezt elszenvedik, és közös megbeszélés és megvitatás tárgyát képezik.

Végeredményben megpróbáljuk elérni azt, hogy tanulóink teljes és méltóságteljes életnek örvendhessenek, és hogy minden körülmények között saját kezükbe vegyék sorsuk formálását

 

A gyerekkor védelme, a megosztott felelősség

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .