A Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend „2021/20221. tanév iskolagyümölcs- és iskolazöldség- program”-ban történő részvétele érdekében, a 15/2021 (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján beszerzési eljárást folytat le.

Az ellátandó intézmény/intézmények adatai:

 • Intézmény név: Szent Pál Marista Általános Iskola
 • Intézmény cím: 5300 Karcag Zádor út 3.
 • OM azonosító: 201341
 • Feladatellátási hely azonosító:001
 • Ellátott általános iskolai tanulók száma: 200
 • Ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:13
 • Ellátott óvodások száma:
 • Ellátott SNI óvodások száma:
 • Ellátott összes kedvezményezett száma:213

A beszerzés tárgya, értéke, mennyiségi leírása, minőségi követelmények

Beszerzés tárgya: iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében a 2021/2022-as tanévre heti legfeljebb 4 tanítási napra.

Beszerzés mennyisége: A Rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint, az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott létszámadatoknak megfelelően

Minőségi követelmények: A Rendelet szöveges részében és a 6. sz. mellékletében meghatározott minőségi előírások

A szerződés meghatározása

Szállítási megállapodás az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) FM rendelet §2. (1) bekezdése alapján 1. sz. melléklete szerint, 1-6. osztályos általános iskolai, illetve 8 évfolyamos gimnázium esetében az 5-6. osztályos tanulók részére.

A teljesítési helye: Az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint

A szerződés időtartama / ellátási időszak:

A Rendelet 5.§ (1) bekezdés alapján a következő tanítási évtől kezdődően egy tanítasi év, melyen belül a termékekkel ellátás időszakai a Tendelet 9. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint alakulnak.

Az ajánlat tartalma, benyújtásának helye és határideje

Az ajánlatot formailag és tartalmilag a 29/2017 (vi.7.) fm rendeletben foglaltakkal összhangban kell elkészíteni.  

Az ajánlat beadásának helye:

Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend, 5300 Karcag, Zádor út 3.

Az ajánlat beérkezésének határideje és egyéb az ajánlatra vonatkozó követelmények:

Az ajánlatot 2021. április 30. munkaidő végéig (16.30 óra) személyesen vagy postai úton a Mária iskolatestvérek székhelyére, zárt borítékban, egy eredeti példányban, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva kell benyújtani. A zárt borítékon fel kell tüntetni „2021/22. tanév iskolagyümölcs beszerzés”, megnevezést, valamint az ajánlattevő nevét, és címét.

Egyéb kötelező kikötések:

 • Az ajánlatot tenni szándékozónak a pályázati anyagban írásban nyilatkoznia kell a Rendelet 5.§ (1) a)-c) pontjaiban foglalt rangsorolási szempontokra vonatkozóan. (minőségi kifogások száma, székely szerinti megyében termett, előállított termék aránya, 3. sz. melléklet szerint kísérő intézkedések száma)
  • Az ajánlatkérés nyelve magyar
  • Hiánypótlásra ajánlattevő nem biztosít lehetőséget
  • Ajánlatkérő részajánlatot nem fogad el
  • A határidőt követően beérkező pályázatok érvénytelennek minősülnek

Az ajánlatok értékelési szempontja

A beérkezett pályázatok értékelése a Rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján kerül végrehajtásra.  Amennyiben ez alapján azonos pontszám alakul ki két vagy több Ajánlattevő között, a Rendelet 5. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően Ajánlatkérő az alábbi szempontrendszer alapján bírálja el a beadott pályázatokat.

 1. Ellátott tanulói létszám: Az ajánlattevők által előző tanévben (2020/21) ellátott tanulók száma. A több tanuló ellátása nagyobb tapasztalatot feltételez, ezért a pontokat ennek megfelelően a több tanulót ellátó ajánlattevők kapják az értékelés során az alábbiak szerint:

Ellátott tanulók száma 40 e felett:                                        7 pont

Ellátott tanulók száma legalább 20 e, de 40 e alatti:               5 pont

Ellátott tanulók száma legalább 10 e, de 20 e alatti:               2 pont

Ellátott tanulók száma 10 e alatt:                                            0 pont

 • Földrajzi elhelyezkedés: Az ajánlattevők és az ajánlatkérő székhelye közötti közúti távolság nagysága alapján adunk pontokat. Előnyben részesítjük azokat az ajánlattevőket, melyeknél kisebb a földrajzi távolság. E szerint az alábbi pontokat adjuk.:

0-100 km közötti távolság esetén adható pont:                     8 pont

100 km feletti-200 km alatti távolság esetén adható pont:      5 pont

200 km-től adható pont:                                                           0 pont

 • Gyermekek táplálkozási szokásának javítása: az ajánlattevők 2 pontot kaphatnak, amennyiben legalább egy az egészséges étkezéshez, életmódhoz kapcsolódó bármilyen programot vállal, további programok vállalása esetén összesen 2 plusz pont adható (a további programok számától függetlenül)
 • Környezeti előnyök: A szállított termékek csomagolása és szállítása terén legalább kettő környezetvédelmi, környezetbarát megoldást alkalmazó ajánlattevő részére 2 pontot adunk. Ennél több környezetvédelmi megoldást alkalmazó ajánlattevők további maximum 2 pontot kaphatnak.

Az 1-4 pontokban meghatározott szempontok alapján legtöbb pontot elérő Ajánlattevő kerül kiválasztásra szerződéskötés céljából. További rangsor egyezőség esetén a nevelési-oktatási intézmények véleménye alapján határozza meg az Ajánlatkérő az első helyezettet.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges igazolások

 1. Ajánlattevő nyilatkozata a Rendeletben meghatározott feltételek teljesítéséről
 2. Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt adatok és információ hitelesek, és megfelelnek a valóságnak
 3. Ajánlattevő nyilatkozata, hogy tudomásul veszi, nyertessége esetén a szerződés megkötésére csak abban az esetben kerül sor, ha a szerződéskötés időpontjáig az alábbi igazolásokat Ajánlatkérő részére benyújtja:
 4. 30 napnál nem régebbi köztartozásmentes NAV igazolás vagy a köztartozásmentes adózók adatbázisában való szereplés
 5. 30 napnál nem régebbi érvényben lévő cégbírósági bejegyzés hiteles másolata, vagy vállalkozói igazolvány hiteles másolata, valamint aláírási címpéldány hiteles másolata
 6. Az Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvt.) alapján átlátható szervezetnek minősül.
 7. Az ajánlattevő szerepel a Magyar Államkincstár által vezetett „a” 2021/22 tanévi iskolagyümölcs-programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott szállítók” nyilvántartásában

Az ajánlatok bontási időpontja: 2021. május 5. délután 14.00 óra

Az ajánlatok bontására az ajánlattevőket ezúton meghívja az ajánlatkérő.

Az ajánlatkérő döntést hoz: 2021. május 7-ig

A Megállapodás megkötése: legkésőbb 2021. június 01-ig

A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak értesítést.

Jelen ajánlatkérés nem minősül kötelezettség vállalásnak.

Ajánlattételi felhívás