Gyermekvédelmi munkánkat az Evangélium szellemiségére alapozva, a Rend hivatalos alapdokumentumai határozzák meg, amelyek szorosan kapcsolódnak az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéhez.

A Marista Rend Gyermekvédelmi protokolljának bevezetése, megismertetése egy komplex tevékenységsorozatot igényel. Magyarországon a gyermekszegénység és a gyermekbántalmazás magasan az Európai átlag fölött van. Intézményeinkben oktatott és nevelt gyermekeink döntő többsége halmozottan hátrányos szociális miliőből, deviáns életvezetési mintákat is közvetítő, morális hiányosságokat mutató családokból származnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekbántalmazás valamint a deviáns viselkedésformák megjelenése szempontjából is.

A gyermekbántalmazás problémája, nemcsak a hátrányos helyzetű gyermeket érinti, jelen lehet bármely gyermek életében. Így programunkat szélesebb körben kívánjuk megvalósítani.

A Marista Rend gyermekvédelmi tervének központi gondolata a gyermekek és a fiatalok jogainak határozott és elkötelezett előmozdítása és védelme. Alapvetésünk, ha  úgy gondoljuk, hogy a gyermekeknek és fiataloknak jogaik vannak, akkor teljes személyiségnek kell őket tekinteni, akiket nem védelemre szoruló tárgyakként kell kezelnünk, hanem a jövőjükről határozott véleménnyel, döntéshozatali képességgel rendelkező aktív személyeknek. Ezért elfogadtuk a „4 P szabályzat” –ot (Protection, Prevention, Pormotion, Participation)- tevékenységünk középpontjában a Védelem, Megelőzés, Előmozdítás és Részvétel áll.

A Védelem hangsúlyozásával, valószínű, hogy gyermekinket passzív tárgyakként kezelnénk, akiknek védelemre van szükségük, ebben a helyzetben nincs mondanivalójuk, véleményük.

A Megelőzés előtérbe helyezésével felszínre és elemzésre kerülnek  a problémák, de maguk  a gyermekek még mindig háttérben vannak.

Fontos az Előmozdítás, amely során kiemelt figyelmet fordítunk az egyéni személyiség- és kompetenciafejlesztésre, ez alapozza meg a növekedés, fejlődés lehetőségét.

A Részvétellel biztosítjuk, hogy meghallgatjuk a véleményüket, teret adunk számunkra, hogy bátran elmondhassák gondjaikat.

Prevenciós programunkkal gyermekbántalmazás megelőzéséhez és hatékony kezeléséhez komplex módon közelítünk, megszólítva pedagógust, szülőt, gyermeket. A program fókuszában a gyermekek állnak, akiknek fontos megtanítanunk, hogy aktív részesei legyenek a velük történő eseményeknek, ne passzív elviselők, tudjanak tenni önmagukért és ne viseljék el a bántalmazást.

Cél: A gyermekek megszólítása! – problémáival, félelmeivel nincs egyedül! Tudjon segítséget kérni.

A pedagógusok megszólítása!- tisztában legyenek a gyermekek jogaival, felkészültek legyenek a különböző nehéz élethelyzetek kezelésére, ismerje fel a bántalmazást, merjenek felelősséget vállalni, és adjanak segítséget a krízishelyzetbe került gyermeknek! Tudjon szakember segítsége nélkül levezetni prevenciós foglalkozásokat.

Szülők megszólítása!- védje gyermekét! Ismerjék fel, hogy viselkedésük, a gyermekkel szembeni magatartásuk meghatározó a gyermek személyiségfejlődése szempontjából.

Célcsoport Nevelési oktatási intézmények (iskolák, óvodák, tanodák, Biztos Kezdet Gyermekház)          

  • Vezetők
  • Pedagógusok
  • Szülők
  • Gyermekek, fiatalok

Vezetők

Legyenek érzékenyek a gyermekbántalmazás kérdésével kapcsolatban, támogassák a programot és a kezdeményezések megvalósítását.

Pedagógusok

Általános helyzetkép, a gyermekbántalmazás formáinak megismerése, a gyermekeket és fiatalokat fenyegető veszélyforrások megismerése. A konfliktushelyzetek erőszakmentes feloldási módjaira, valamint a közösségfejlesztés módszereire való képzés. Prevenciós, konfliktuskezelő technikák elsajátítása. Legyen képes gyermekvédelmi prevenciós foglalkozások levezetésére szakember segítsége nélkül.

Szülők

A gyermekbántalmazás területén érzékenyítés, segítségnyújtás formáinak, elérésének útjai. Közösség építő programok keretében a gyermekeket és fiatalokat érintő veszélyforrások feltárása.

Gyermekek, fiatalok

A gyermekek gyermekjogi alapismereteinek bővítése, a saját testének tisztelete, az életkori szükségletek időben történő kielégítése, jártasság kialakítása a szolgáltatások felhasználásában. Eredményes szocializációjuk elősegítése a morálisan és mentálisan erősítő életmódminták nyújtása, az érzelmi biztonságot nyújtó közösségi foglalkozások keretében. Felvilágosítás a drog, alkohol és egyéb szenvedélybetegség kialakulásának kockázatairól. Tudja felismerni a bántalmazás különböző formáit, merjen szólni megbízható felnőttnek, sérelem esetén tudjon segítséget kérni. Eszközt adunk (önvédelmi szabályok) hogy, képesek legyenek megoldani nehéz helyzeteket, merjék megállítani a bántalmazást.

A marista pedagógusoknak és nevelőknek ide katintva a teljes anyag elérhető