MISSZIÓ

A marista misszió a gyerekek és a fiatalok evangelizációja a nevelésen keresztül, az egyén teljes személyiségének figyelembevételével, a názáreti Mária és Marcellin Champagnat módján.  Támogatjuk őket a személyes fejlődésükben, segítve, hogy életük főszereplőivé váljanak és egy igazságos és szolidáris társadalom felépítése iránt  elkötelezett személyek legyenek. Odafigyelő és személyre szabott nevelést kínálunk, különös tekintettel a legsebezhetőbbekre.    

VÍZIÓ  2015-2021

MESTEREKKÉ VÁLNI AZ EVANGELIZÁCIÓBAN  A NEVELÉSEN KERESZTÜL, VALAMINT A GYERMEKEK JOGAINAK HIRDETÉSÉBEN ÉS VÉDELMÉBEN HÁLÓZATBAN, ELSŐBBSÉG AZ EGYÉNNEK.

A vízió két mondatban kifejezhető úgy, hogy megjegyezzük a legfontosabb szavakat  vagy a vízió soraiban megfogalmazott gondolatokat.

Referenciává válni…
Ez jelzi a célkitűzést, a célt, amit szeretnénk elérni. Fontos, hogy értelmet adjunk az erőfeszítés irányának.

…evangélizáció…
A misszió lényege, a pasztorációs folyamat és a marista értékek jelenre alkalmazott megértése.

… nevelés…
Környezetünk kiválóan alkalmas arra, hogy a különböző területeken  gyerekekkel  és fiatalokkal legyünk, hogy közel kerüljünk hozzájuk.

… a gyermekek jogai …
Missziónk középpontjában a gyermekek mint jogi alanyok állnak.

Segítségükre kell  lennünk egyénenként is. Hagyományaink értékeiben  gyökerező, de teljesen megújult  nyelvezet szükséges. Ez figyelmet keltő és érdeklődő.

Hálózatban…
Együtt dolgozni, egymást támogatni  és együtt a lehető legmesszebbre jutni  missziónkban.

… személyesen
Ez a zárókő, a kulcsa mindennek. Segíteni a gyerekeket és a fiatalokat, valamint a nevelőket és a velünk együtt dolgozókat a személyes és szakmai fejlődésükben.

ÉRTÉKEK

Missziónk fejlődik és a következő értékekre támaszkodik :

Mária módján

Nevelési stílusunk Mária magatartását akarja tükrözni: egyszerűség, alázat és szerénység, figyelő jelenlét… Missziónkban és személyes magatartásunkban az egyház Mária-arculatát akarjuk megmutatni. Olyan egyházét, amely a gyermekek és fiatalok szolgálatában előre tekintő és figyel korunk társadalmi szükségleteire.

Családiasság és testvériesség

Mind a személyes, mind a nevelői kapcsolatainkban a testvériesség az iránymutató. A családiasság egyet jelent a párbeszéddel, a befogadó magatartással és a mindenkire való odafigyeléssel. Kölcsönös kapcsolatainkat az egymást szerető nagy család tagjaiéhoz hasonlíthatjuk.

A munka szeretete

Az eltökéltségre, a munka szeretetére és az erőfeszítések megtételére alapozott nevelést javaslunk. Cselekedeteinket a mindennapos munka és a fiatalok szükségleteire adott kreatív válaszok keresése jellemzi. Az erőfeszítés pedagógiája által segítjük a fiatalokat, hogy olyan biztos értékekre támaszkodhassanak, amely további életük alapját képezheti.

Jelenlét

Elsősorban nevelünk, mégpedig azáltal, hogy együtt vagyunk a fiatalokkal, és ez bizonyítja a róluk való személyes gondoskodás is. Időt áldozunk rájuk, és megpróbáljuk egyénenként is megismerni őket. Érzelmi megalapozottságú kapcsolatot építünk ki velük, hogy ez a kapcsolat jótékony hatású légkört teremtsen a tanulásukhoz, az értékekre figyelő nevelésükhöz, hogy ezáltal érett személyiséggé váljanak

Egyszerűség

Közvetlen és hiteles módon foglalkozunk a fiatalokkal. Elmondjuk nekik azt, amiben hiszünk, és hiszünk abban, amit mondunk. Igyekszünk alázattal és szerényen cselekedni, Marcellint követve személyre szabottan és gyakorlatiasan, a való élethez igazodón tanítani. Arra irányítjuk a gyermekeket, hogy tegyék életük alapértékévé az egyszerűséget, és bátorítjuk őket, hogy nyitottak, őszinték legyenek, életük példájával, s ne birtokolt javaikkal hassanak a többiekre.

Odafigyelés a legelesettebbre

Mind iskolánkban, mind környezetünkben érzékenyen reagálunk a szegénységre, a sebezhetőségre, az igazságtalanságra. Odafigyelünk a legelesettebbekre és a leginkább szűkölködőkre. Ez magában foglalja a támogatást és beilleszkedést megkönnyítő struktúrák létrehozását, valamint segítő csoportok kialakítását, hogy a legkedvezőbb lehetőséget biztosítsuk azoknak, akik erre leginkább rászorulnak.

Szolidaritás

A szolidaritásra és a szolidaritásért neveljük a gyermekeket. Segítjük őket, hogy Jézus tanítványaivá váljanak, és fejlesztjük bennük az empátiára, a könyörületességre és az együttérzésre való képességet, valamint a közelükben élők felé irányuló segítőkészséget.

A másik iránti odaadás

Hirdetjük Marcellin Champagnat gondolatát, amely szerint a gyermekszeretet azt jelenti, hogy nemcsak szeretni kell a gyermekeket, de egyformán kell szeretni őket. Tanúságot teszünk a valamennyi emberi lény iránti erős reményünkről. Azért dolgozunk, hogy valamennyiük számára lehetővé tegyük életük értelmének meglelését, és hogy legjobb reményeik és képességeik alapján kiteljesítsék önmagukat.

Kísérés

Kísérjük a ránk bízott gyermekeket és fiatalokat. Segítjük őket, hogy jobban megismerjék és elfogadják saját magukat, hogy ezáltal megtalálják életük értelmét, életük célját. Mellettük vagyunk, és bebizonyítjuk nekik, hogy személyesen a szívünkbe zártuk őket.

Remény és öröm

Krízis helyzetben vagy fájdalom esetén is pozitív hozzáállást tanúsítunk. Intézményeink működésének jókedve és jó hangulata bizonyítja, hogy az evangéliumi remény és öröm áthat minket.

Egyetemesség – Nemzetköziség

Hálózatban dolgozunk. Tartományunk nemzetközisége tanúsítja a mai világ számára Marcellin Champagnat üzenetének egyetemességét és aktualitását.

Részvétel

Előnyben részesítjük közösségeink tagjainak (nevelők, oktatók, személyzet, gyerekek, fiatalok, családok, önkéntesek) részvételét intézményeink életében. Bátorítjuk valamennyiük bekapcsolódását a marista nevelői misszióba, ugyanakkor tiszteletben tartjuk saját útjukat.