A szegény gyermekek szemével látni a világot.

Olyan, mintha egy új Pünkösd jött volna el! A Lélek gyújtott tüzet a szívünkben, és vezetett minket arra, hogy új távlatokat képzeljünk el egy lelkesebb marista karizmáért. A szívünk reszketett a tamtam ritmusától. A Lélek beindította lépéseinket az úton a mai új „Montagne”-okhoz. Tekintettel a paradigma-váltásra és a globális változásokra, már erősen érezhető az, hogy szükség van új perspektívákra. A világot egy szegény gyermek szemén keresztül kell néznünk és közben meg kell tapasztalnunk a Jóisten gyengédségét és irgalmasságát is. Az a mély lelki egyetértés volt tapasztalható köztünk, amely tükröződik a következő két afrikai közmondásban: “Ha szeretnél gyorsan menni, menj egyedül. Ha szeretnél messzire menni, menj együtt valakivel „, és “Azért vagyok Én, mert Mi vagyunk” (UBUNTU) Ez a lelki egyetértés elterjedt az egész marista világban.

„A tűz hangjai” II. Nemzetközi Marista Missziós Gyűlés üzenete, Nairobi, 2014. szeptember 16-27.


A MARISTA MISSZIÓ A VILÁGBAN
654.392 gyermek és fiatal
72.762 világi marista
3.552 testvér
24 Tartomány, 4 Kerület és 1 „Ad Gentes” Missziós Szektor
79 ország

A XXI. Általános Káptalan felhívásai arra indítanak minket, hogy keressük a marista misszió fogalmi- és stratégiai látásmódját. A fogalmi látásmód azt próbálja kifejezésre juttatni, hogy mi Isten szándéka velünk, Champagnat Maristáival, figyelembe véve a Maristák alapításának kétszáz éves évfordulóját, és az Általános Káptalan felhívásait. Ami a stratégiai látásmódot illeti, ez abban fog segíteni minket, hogy stratégiai lépéseket tegyünk annak az új valóságnak felépítése érdekében, amit Isten kínál nekünk.
Az új világban megélt marista misszió felhívásaira adott válasz azt kívánja, hogy hűségesek legyünk Marcellin álmához, és nagy figyelmet fordítsunk a mai gyermekek és fiatalok szólításaira és szükségeire. A Káptalan «a szegény gyermekek és fiatalok közötti erősen szignifikáns jelenlétet» kér tőlünk. Ebben az irányban elég sokat haladtunk már, de szívünknek még közelebb kell kerülnie a perifériákon, vagy határokon lévő gyermekekhez és fiatalokhoz. Függetlenül attól, hogy kikkel foglalkozunk, el kell fogadnunk a kihívást: minden struktúránkat és missziós helyzetünket el kell köteleznünk amellett, hogy a valóság, a társadalmi igazságosság megváltozzon; Isten Országa projektjének építése mellett. Ahhoz, hogy ezt a lépést megtegyük, a Káptalan szavaival élve: «a világot a szegény gyermekek és fiatalok szemével kell látnunk». Ami annyit jelent, hogy a világot alulról, e világ kirekesztettjeinek és elfeledettjeinek szintjéről kell látnunk, mint ahogy Mária, vagy Marcellin látták. Ahhoz, hogy a világot alulról lássuk, helyváltoztatásokra van szükség. A szegény gyermekek és fiatalok melletti őszinte, igaz és szolidáris jelenlét, elősegíti a szív személyes és intézményes megtérését. Az Evangélium hirdetése és az élet teljessége melletti, az Evangéliumnak megfelelő elköteleződésnek, minden missziós projektünkben jelen kell lennie, mint ahogy ott kell lennie szívünkben és lelkünkben is.

ISKOLÁK
455.475 gyermek és fiatal, akiket 46.130 marista testvér és világi tag nevel 503 Iskolában.
MARISTA IFJÚSÁGI PASZTORÁCIÓ (PMJ)
42.100 serdülő és fiatal 1.858 csoportban, melyet 4.803 marista testvér és világi tag vezet
A VILÁGI MARISTA CSOPORTOK ÉS MOZGALMAK
4.184 világi marista 321 csoportban, 363 Marista Testvér részvételével
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
74.146 gyermek és fiatal, akiket 5.317 marista testvér és világi tag fog össze 216 szociális intézményben.
24 Tartomány, 4 Kerület és 1 „Ad Gentes” missziós szektor, 79 országban, 3.552 marista testvér és 72.762 világi marista foglalkozik 654.392 gyermekkel és fiatallal
MARISTA KIADVÁNYOK
Több, mint 53 millió tankönyv készül évente, a 6 Marista Kiadóban.
FELSŐOKTATÁS
108.277 diák, akikkel 13.096 marista testvér és világi marista foglalkozik, 30 felsőoktatási intézményben.
Menjünk el sietve Máriával, aki Erzsébet látogatására indul, és Marcellin Champanattal, aki a fiatal Montagne-hoz megy. Vigyük Jézushoz „a világ minden egyházmegyéjében” lévő gyermekeket és fiatalokat, különösen a legszegényebbeket. Az ő arcukban magának Istennek arcát fedezzük fel (XXI. Általános Káptalan)
EGYETEMI KLINIKÁK
Évente 512.911 személy, akikkel 5.091 egészségügyi szakdolgozó foglalkozik a 14 egyetemi klinikán.

A MARISTA MISSZIÓ AZ ÚJ VILÁGBAN
Seán Testvér, az apostoli életről való körlevelében azt mondta, milyen jó lenne, ha a jövőben úgy ismerhetnének minket, mint a gyermekek és fiatalok evangelizációjának szakértőit. Egyrészt a Marista Ifjúsági Pasztoráción keresztül, de minden intézményünkben is, bármi legyen is az: legyünk az evangelizáció szakértői. S én még hozzátenném: legyünk szakértők a gyermekek és fiatalok jogainak védelmében. Bárcsak nyolc év múlva, visszatekintve, elmondhatnánk azt, hogy a Rend nagyon jelentős lépéseket tett ebbe az irányba.
Emili Turú, Rendfőnök Testvér szavai, a XXI. Általános Káptalan befejezésekor. Róma, 2009. október 10.

 

A szegény gyermekek szemével látni a világot.
« Az ifjú Montagne »

Markáns jelenlét a szegény gyermekek és fiatalok között

Arra kaptunk meghívást, hogy a szegény gyermekek szemével lássuk a világot.
Keljünk útra sietve az Erzsébetet látogató Máriával és Marcellin Champagnat-val, aki az ifjú Montagne-hoz indul. Vigyük Jézushoz «a világ minden egyházmegyéjének» gyermekeit és fiataljait, különösen a legszegényebbeket. Az ő arcukon magának Istennek arcát fedezzük fel.
XXI. Általános Káptalan

A fiatalok (minden fiatal) élete és arca, a kinyilatkoztatás és az élet Istenével való találkozás helyét jelentik számunkra. Istent életünk hétköznapi valóságai között fedezzük fel, és ott tapasztaljuk meg. A valóságnak ez a hittel való olvasata segít minket abban, hogy Isten szabadító tevékenységét a világban magyarázni tudjuk. Mária inspirál minket arra, hogy minden egyes fiatal életében és arcán megtaláljuk azt a helyet, ahol Istent hallgatjuk, szolgáljuk és szeretjük.
Az Evangélium hirdetői a fiatalok körében, 79

Evangelizáció «az Emmauszi tanítványok»

Arra hívjuk meg mindazokat, akik nevelési intézményeinkben és szociális központjainkban dolgoznak, hogy diákjaikat úgy neveljék, és szívüket, életüket és tevékenységeiket úgy formálják, hogy egy igazságos és szolidáris társadalom építésében elkötelezett személyként növekedjenek, akik tiszteletben tartják az életet, odafigyelnek a környezetre, hogy eljussunk egy jobb és tartósabb világhoz. Az új föld felé való haladás magában foglalja azt, hogy megosztjuk a felelősséget a misszióban, hogy az Evangélium hirdetését tesszük első helyre, a szegények mellett döntünk, és átadjuk a marista karizmát az új nevelő nemzedéknek.
XXI. Általános Káptalan

MARISTA JELENLÉT AZ EVANGELIZÁCIÓBAN

Mi, Marista Testvérek és Világi Tagok, közös marista életet élve, apostoli tevékenységünk középpontjának és legfontosabb részének az evangelizációt tekintjük, és ezt azzal fejezzük ki, hogy Jézust és az ő üzenetét hirdetjük. Épp ezért úgy érezzük, hogy arra kaptunk meghívást, hogy legyünk bátrak abban, hogy:
• Az Evangéliumot a hit és az élet egységében hirdessük, előmozdítva a különféle kultúrák és vallások közötti párbeszédet.
• Megértsük és megtanuljuk a fiatalok kultúráját, és használjuk az aktuális eszközöket, módszereket és tartalmakat, különösen az életnek azon tapasztalatait, melyek az emberi személyt szabaddá teszik és gazdagítják.
• Vegyük kézbe saját képzésünket a nevelés terén, mellyel a fiatalokat és a családokat olyanná tudjuk formálni, hogy az Evangéliumot éljék és hirdessék, és a maguk részéről ők is a változás előmozdítói legyenek.
• Előmozdítsuk az emberi és keresztény értékeket, a társadalmi átalakítás érdekében, és újítsuk meg az apostoli intézményeket, hogy azok – evangéliumi értelemben – még több gyümölcsöt hozzanak.
• Minden körülmények között a szegények és kirekesztettek mellé álljunk.
• Legyünk kezdeményezők és kovász abban az Egyházban, mely befogad, részt vállal, evangelizál, prófétai és testvéri; készen arra, hogy máriás dimenzióját kibontakoztassuk és megosszuk másokkal.
• Olyan marista közösségeket alkossunk, melyek családias légkörükkel és a misszióban való elköteleződésük által látható módon tesznek tanúságot, és jelentős mértékben evangelizálnak.
Nemzetközi Missziós Találkozó, Mendes 2007

Az evangelizáció, a marista misszió lényege
Mint Maristák, szenvedélyesen szeretjük Jézust és az ő Evangéliumát. Ő létezésünk és tevékenységünk oka. Marcellin Champagnat így határozta meg a marista misszió lényegét: «Jézus Krisztust megismertetni és megszerettetni». Olyan tanítóknak és hitoktatóknak álmodott meg minket, akik egész közösségi és személyes életünket abból a küldetésből kiindulva szervezzük meg, hogy a gyermekek és fiatalok nevelői legyünk. különösen a legelhagyatottabbaké. Marcellin Champagnat álmát lelkipásztori tevékenységünk által valósítjuk meg: «Nem tudok egy fiatallal a nélkül találkozni, hogy el ne mondanám neki, mennyire szereti őt Jézus».
Az Evangélium hirdetői a fiatalok körében, 86

A gyermekek jogainak védelme

Idézzük fel emlékezetünkben Máriát és Józsefet, amint sietve Egyiptomba menekülnek, hogy a gyermek Jézust megvédjék. Ez a kép bátorít minket abban, hogy a gyermekek és fiatalok jogai védelmének terén a társadalom előtt bátor és profetikus szakértők legyünk. Ösztönzést érzünk arra, hogy szembeszálljunk a gyermekeket és fiatalokat elnyomó társadalom-, gazdaság-, kultúr- és vallás-politikával. Mindnyájunk számára itt az ideje annak, hogy egységre lépjünk a Marista Nemzetközi Szolidaritási Alapítvány erőfeszítéseivel (FMSI).
XXI. Általános Káptalan
A gyermek és fiatalok jogainak védelme és kiterjesztése: átadni a szót a «szótlanoknak»
Hisszük, hogy Isten arra hív meg minket, hogy erős és átható hang legyünk, mely a gyermekek és fiatalok jogainak védelme és kiterjesztése mellett határozottan elköteleződött. Ez megkívánja azt, hogy :
• Biztosítsuk azt, hogy az Egyház szociális tanításának alapelvei vezéreljék működésünk módját (struktúrák, stratégiák és magatartási módok).
• Minden intézményünkben és szociális projektünkben az emberi jogok védelmezői legyünk, azáltal a kritikus és átfogó marista nevelés által, melyre a szolidaritás nyomja rá bélyegét, és melyet az Evangélium inspirál,.
• Bátran rámutassunk azokra a társadalmi, gazdasági, politikai, kultúrális és vallási struktúrákra, amelyek a gyermekeket és a fiatalokat elnyomják.
• Személyes, közösségi és rendi életünk által a jog védelmének elkötelezett tanúi legyünk.
• Engedjük szívünkbe hatolni a körülöttünk lévő világ gyermekeinek és a fiataljainak kiáltását, és a legszegényebb vidékeken, a leginkább hátrányos helyzetűek mellett erősebb marista jelenlétet biztosítsunk.
• Azoknak, akikhez küldetésünk szól, adjunk lehetőséget arra, hogy résztvegyenek és osztozzanak a döntéshozatalban, és hívjuk meg a gyermekeket és fiatalokat, hogy ezen e téren hatékony vezetőkké váljanak.
• A kulturális különbözőségeket tiszteletben tartva, hozzuk létre, vagy erősítsük meg a polgári társadalommal, a törvényhozó hatalommal, a kormányokkal, és az egyházi intézményekkel együttműködő és kapcsolatban álló marista hálózatokat ; mindezt helyi, nemzeti és nemzetközi szinten.
Nemzetközi Missziós Találkozó, Mendes 2007

SEGÍTSÜK A HAJNALT MEGSZÜLETNI

Emili Testvér azzal kezdte ennek a Találkozónak (IIAIMM) zárszavát, hogy felidézte Basilio testvér ötletes intuícióját, az akkori, zsinatot követő időszakban, amikor a Rendnek azt a feladatot javasolta, hogy «ébressze fel a hajnalt, és segítse megszületni». Ez az Találkozó «újabb lépés a Rend új kezdetének hajnalhasadása felé».
S a távlatok felé tekintetve adta a ma Nairobit elhagyó résztvevőknek «a mocsár képét vagy paraboláját», annak kifejezésére, hogy hova is megyünk. Az a közeg, ahova meghívást kaptunk, hogy küldetésünket folytassuk, a mocsárhoz, vagy a pocsolyához hasonló, ami a föld és a tenger között helyezkedik el, a peremvidéken, ahova rendes körülmények között senki nem megy. Ha valaki ott van, akkor ez azért van, mert elküldték, hogy csatlakozzon az ott lévőkhöz, akik a sárban elmerülve, a jövő lehetősége nélkül élnek. A veszély, a betegség helye ez, ahol nem igazán tudod, hogy mit fogsz ott találni, amikor beteszed oda a lábad. Nincsenek kijelölt utak, de haladni kell előre. Nehéz előre jutni ebben a mocsárban, különös erő kell ahhoz, hogy ne adjuk fel, ne hagyjuk ott. Ugyanakkor, ez a hely az élet sokféleségével, elevenséggel van tele. Titokzatos hely, ami a világ teremtésére emlékeztet, a káosz felett lebegő Lélekkel, és az új teremtés, az új kezdet lehetőségét nyújtja.
Az angol szóból « swamp » (mocsár) kiindulva, egy akrosztichont hozott létre, ami utunk 5 fontos elemére emlékeztet:
« S » – « spirituality » (lelkiség; mivel maristák vagyunk, arról ismerhetnek minket, hogy „a Lélek által evangelizálunk”). « W » – « we » (ami a minden marista között lévő közösséget fejezi ki). « A » – « at risk » (rizikós, utalva a veszélyben lévő gyermekek és fiatalok körében végzett missziónkra, mint ahogy arra a felszólításra is, hogy személyesen vállaljuk a rizikót Isten Országáért). « M » – « Mary » (Mária, mivel abban a kiváltságban van részünk, hogy az ő nevét viseljük, és mivel „Ő inspirálja azt, hogy hogyan legyünk az Egyházban testvérek és nővérek”). « P » – « pledge » (ígéret, a Fourvière–i ígéret keretei között, ami mindenki szilárd és egységet alkotó elköteleződését fejezi ki).

A Marista Misszió

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .